QUẠT TĂNG ÁP CẦU THANG

Model : CV.CD 21/920/105/K24

Lưu lượng: Q = 49.000 – 78.600 m3/h

Áp suất tĩnh : Ps = 1.200 – 400 Pa

Công suất : 22 kW – 980 v/p