Sáng ngày 21/5/2023, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM) long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội có sự tham gia của các Quý cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty bằng hình thức họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Đại hội đã thông các nội dung gồm Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Tờ trình với 07 nội dung, và biểu quyết bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã họp thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch trả cổ tức của năm 2022 là 25%.

1.jpg

Ông Đỗ Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT công ty chủ tọa đại hội

2.jpg

Ông Đặng Xuân Tân – thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

3.jpg

Ông Nguyễn Trọng Trung – thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo trước Đại hội

4.jpg

Ông Chu Văn Phước – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát

5.jpg

Ông Phạm Tuấn Tú – thành viên HĐQT trình bày chi tiết nội dung Tờ trình của HĐQT

6.jpg

Ông Nguyễn Thế Anh – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu, bầu cử

Được đánh giá còn nhiều khó khăn, từ đầu năm 2023, Công ty đã thực hiện điều tiết sản xuất theo diễn biến thị trường, cân đối cơ cấu sản phẩm phù hợp, tập trung nhóm sản phẩm có hiệu quả cao; chủ động tiết kiệm chi phí hợp lý để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động trong giai đoạn hiện nay.

Từ lợi thế có sẵn cùng định hướng phát triển, Công ty HEM tiếp tục từng bước triển khai “Đề án Tái cấu trúc HEM giai đoạn 2021-2025” như sắp xếp cơ cấu tổ chức tinh gọn và hiệu quả; đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng nhằm nâng cao năng lực sản xuất; cải tiến sản phẩm hiện có và phát triển dòng sản phẩm mới; tăng cường hợp tác quốc tế; thực hiện chuyển đổi số.

7.jpg

Với thành công của Đại hội cùng mục tiêu, định hướng rõ ràng được đặt ra, HEM sẽ vượt qua khó khăn và có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ với chúng tôi tại:

CÔNG TY CP CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
  • Km12 Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  • Phone:+84 24 3765 5510  Fax: +84 24 3765 5509
  • Email: contact@hem.vn   
  • Website: https//hem.vn  /  vihem.com.vn